Kategorie

Dostawa

Dostawa

Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.dobryopal.net zwanego dalej Sklepem jest P.W. Pryzmat Mariusz Kuczyński z siedzibą w Kościanie przy ul. Młyńskiej 10, NIP 698-156-09-47, REGON 411548850 zwany dalej Sprzedawcą. Dane adresowe Sprzedawcy: P.W. Pryzmat Mariusz Kuczyński, Kościan 64-000 ul. Młyńska 10, tel. 655 120 996 , 609 371 111, e-mail: biuro@skladypryzmat.pl

2. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

3. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę P.W. Pryzmat Mariusz Kuczyński danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Zamawiający ma prawo do wglądu w przechowywane dane osobowe, do ich zmiany lub do całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez przepisy prawne.

4. Ceny podane na stronach Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. Ceny obejmują koszt towaru i transportu. 

5. Oferowane przez Sklep towary posiadają wymagane polskim prawem atesty. 

6. Sprzedaż i wysyłka towarów  prowadzona jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 2 Składanie zamówienia 

 

1. Zamówienia w Sklepie dokonuje się poprzez wypełnienie formularzy umieszczonych na stronach Sklepu.

2. Warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy jest wypełnienie wszystkich pól formularzy i podanie przez Zamawiającego prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu.

3. Sklep powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną lub telefonicznie o przyjęciu zamówienia do realizacji. 

4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.  

5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, o czym niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. 

 

§ 3 Zasady płatności

 

1. Za zamówiony towar można zapłacić przelewem na konto bankowe w formie przedpłaty przed dostawą towaru. Numer konta podany jest w formularzu zamówienia,

2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sklepu.

 

§ 4 Dostawa towaru 

 

1. Termin realizacji zamówienia liczona od zaksięgowania wpłaty wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych. 

2. W przypadku niemożności dostawy towaru w zadeklarowanym czasie Sklep niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji może zrezygnować z całego zamówienia, bądź tylko z pozycji, które wydłużają czas realizacji. 

3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sklep  firmą kurierską. 

4. Zamawiający może odebrać towar osobiście w siedzibie Sklepu. W przypadku odbioru osobistego Zamawiający nie ponosi kosztów dostawy towaru.

5. Zamawiający ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sklep. Po uznaniu zasadności reklamacji Sklep na swój koszt dostarczy Zamawiającemu nowy towar. 

6.  Koszt dostawy towaru jest uzależniony od objętości towarów i jest podany w momencie składania zamówienia. 

7. W momencie potwierdzenia przyjęcia towaru staje się on własnością Zamawiającego. 

 

§ 5 Odstąpienie od umowy i reklamacje

 

1. Zamawiający będąc konsumentem, który który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z tego prawa zobowiązany jest poinformować o tym Sklep składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu udostępnionym przez Sklep. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie nie wywołuje skutków prawnych. 

2. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. 

3. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

4. W przypadku odstąpienia od umowy dokonane przez Zamawiającego płatności zostaną przekazane na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Sklep w porozumieniu z Zamawiającym może ustalić inny sposób zwrotu pieniędzy. 

5. Jeżeli po przejściu towaru na własność Zamawiającego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne Zamawiający może złożyć reklamację z tytułu rękojmi za wady. 

6. Po ustaleniu szczegółów reklamacji ze Sklepem towar należy odesłać na koszt Sklepu za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej. Do przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie dotyczące powodów składanej reklamacji. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. - o prawach konsumenta. 

2. Prowadzące Sklep przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu. 

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.dobryopal.net oraz siedzibie P.W. Pryzmat Mariusz Kuczyński przy ul. Młyńskiej 10 w Kościanie.